Значение на добивната промишленост за икономиката на България

DSCN0812_rev

Прекрасно е, че има интернет! Днес, лесно и бързо човек може да се добере до информация. Тя като цяло е навсякъде около нас, лошото е, че не всички умеем да я видим, да я проумеем, да я отсеем, да направим изводи и да се поучим.

Напоследък се затрупахме от анализатори, информатори, консултанти, експертАНТИ и още какви ли не „*атори” и „*анти”. Писна ми и отворих сайта на Националния статистически институт. Основна цел на този институт е: „Осигуряване на обективна, навременна и надеждна статистическа информация за икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и регионално равнище”. Склонен съм да му вярвам и задълбах в данните най-вече за състоянието на добивната промишленост в България. Ясно е, че добивната промишленост има огромно влиание върху икономиката на България, първо чрез създаване на добавена стойност при самия добив на минерални ресурси и второ при задоволяване на нуждата в други сектори от суровини.

През 2012 г. добивната и преработващата промишленост, енергетиката и водоснабдяването формират 24% от брутната добавена стойност в икономиката на страната. Добивната индустрия има по-голям дял в икономиката от всички останали сектори като търговията, финансовия сектор, селското стопанство, строителството, хотелиерството и ресорантьорството и т.н.

През 2012 г. в добивната промишленост са заети 25 хил. души, 77% от които работят в 18 големи предприятия от общо 382 в сектора. Заетите в добивната промишленост представляват за съжаление едва 1% от общия брой на заетите лица в икономиката. За съжаление, тъй като заплатите в сектора са едни от най-високите в страната. През 2012 г. средната годишна заплата на наетите лица в добивната промишленост е около 18 хил. лева, в пъти по-висока от заплатата на наетите в сектори като строителство (7 хил. лв.), транспорт (9 хил. лв.), хотелиерство и ресторантьорство (5 хил. лв.) и т.н.

Оборотът на предприятията в добивната промишленост възлиза на близо 3 милиарда лева през 2012 г. Брутната добавената стойност в икономиката по факторни цени на добивната промишленост възлиза на 1,7 милиарда лева през 2012 г. или около 3% от брутната добавена стойност в икономиката на България.

Въпреки негативната нагласа в обществото към тази индустрия, въпреки като цяло ужасната бизнес среда в България, въпреки световната икономическа нестабилност, добивната промишленост успява да създаде не малка част от брутния вътрешен продукт в страната, да задоволи вътрешните нуждите от суровини и да подсигури над 1/3 от общия ни износ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *